คณะผู้บริหาร


     -  ผู้บริหารระดับสูง

 

คุณชลรชาญ สุวรรณโชติ
ประธานกรรมการบริษัท


  
คุณ ชัญญ สุวรรณโชติ
กรรมการผู้จัดการใหญ่


                             
                  คุณ ทรงธรรม สุวรรณโชติ
                        ประธานบริหาร
 คุณ พิเชษฐ์ สุวรรณโชติ
กรรมการผู้จัดการ

 

 

     -  ผู้บริหารระดับกลาง

 

คุณบวร  ชาตะวรหะ

  ผู้จัดการโรงงาน  

คุณสุภัตรา สุวรรณโชติ

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ


คุณอรวี รัตนแสงทอง

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี     
-  ผู้บริหารระดับต้น


 คุณณฐพร ชุนเกาะ 

หัวหน้าแผนกบุคคล

 คุณชัยณรงค์ ไกรกลาง

หัวหน้าแผนก RADDIT

 คุณธรรญธร นัยวิกูล 

หัวหน้าแผนกขาย สำนักงานใหญ่

 คุณสำอางค์ ชาวพลกรัง

หัวหน้าแผนกขาย สาขา 1

คุณจิระเดช สิทธิเสนา

หัวหน้าแผนกการตลาด 

 คุณชนัญพร เปราะจันทึก

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

สำนักงานใหญ่

คุณวรรณภา เขียนโพธิ์

หัวหน้าแผนกจัดส่ง

สำนักงานใหญ่

 คุณธรรมนูญ สนทะเล

หัวหน้าแผนกคลังจัดส่ง สาขา 1

 คุณอัมพร กอบฉิมพลี 

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

   
คุณณัฏฐ์ธยาน์ อินทร์ช้าง

หัวหน้าแผนกเตรียมการผลิต