พันธกิจ

พันธกิจระยะยาวของบริษัทฯ
1.
  ลูกค้าต้องได้รับความซื่อสัตย์ในการขายสินค้า ตามข้อตกลงด้านคุณภาพ และราคารวมทั้งการบริการที่ยอดเยี่ยม
2.   คู่ค้าต้องได้รับความรับผิดชอบต่อหนี้สินที่มีและการซื้อขายที่เหมาะสมไม่เอาเปรียบ
3.   พนักงานได้รับการบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบและถูกต้องตาม กฎหมาย
4.   สถาบันการเงินได้รับความรับผิดชอบต่อหนี้สินที่มีทุกบาททุกสตางค์
5.   การขยายธุรกิจต้องขยายในแนวทางเดียวกันกับธุรกิจหลัก หรือในธุรกิจที่มีความชำนาญ
6.   ไม่ทำธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิต  การพนัน และความเสี่ยง รวมทั้งธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
7.   ไม่สร้างหนี้ผูกพัน หรือ การลงทุนใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในการทำธุรกิจ
8.   ให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับชุมชนตามข้อปฏิบัติที่ชุมชนกำหนดไว้
9.   บริหารข้อมูลด้วยระบบศูนย์กลางการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลในการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กรของ บริษัทฯ
      เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
10. บริหารจัดการอย่างมืออาชีพด้านการทำธุรกิจ
11. บริหารและปฏิบัติงาน โดยมีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กรพร้อมทั้งต้องเป็นมาตรฐานที่สามารถ ใช้เพื่อ
      รองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
12. มุ่งเน้นการบริหารและทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ